Arnyek

Tájékoztató

T Á J É K O Z T A T Ó

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

KORMÁNYHIVATAL


 

 

Ügyiratszám: BOH/01/2884-1/2016. Ügyintéző: Berta Béla Telefon: 46/503-428

Tárgy: Ajánlás 652300 kódszámú vadászterület határára Hív. szám: -

Melléklet(ek): 2 db térkép

 

 

 

 

A J A N L A S

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal hivatalból ajánlást tesz közzé hirdetményi úton a 652300 kódszámú vadászterület határára, a 2017.03.01-tői- 2037.02.28-ig tartó üzemtervi ciklusra az alábbiak szerint:

A térképmellékleten jelölt vadászterület szöveges határleírása a következő:

Miskolc belterületén a 3-as számú főút és a villamossínek találkozásától kiindulva, a 3-as számú főút Budapest irányában a Miskolctapolcai út találkozásáig. Innen a Miskolctapolcai út a Fagyöngy utcáig, majd a Fagyöngy utca, Csabai utca, Görömbölyi utca, Fenyő utca, a Brassói utca a szállítószalagig. Innen a Régi Egri út a Juhdöglő dűlőig. Innen a villanyvezeték a nyiladéka délnyugati irányban a 144-es erdőtagnál lévő Régi Egri út metszéspontjáig. Innen a Régi Egri út a Miskolc 01002/2/g helyrajzi szám nyugati határvonaláig, majd a Kisgyőr 1, 2, 78 erdőtagok és a Kisgyőr 82, 122, 81, 80, 79 erdőtagok közös határvonala, majd a Kisgyőr 78, 74, 73, 93 erdőtagok és a Kisgyőri zártkertek közös határvonala, a Kisgyőr 93 és a Kisgyőr 94 erdőtag közös határvonala, a Kisgyőr 93 erdőtag és a Kisgyőr 023/1/d, 024/11, 025/b helyrajzi számok közös határvonala a Kisgyőrt Mocsolyással összekötő közútig. Innen a közút Mocsolyás irányában a Kisgyőr 068/2/c kivett útig, majd a közösségi tulajdonban lévő Kisgyőr 88 erdőtag déli határvonala a Sály-Kisgyőr községhatárig. Innen a Sály-Kisgyőr községhatár a Sály 35E erdőrészlet északi határáig. A Sály 35E erdőrészlet északi határvonala, a Sály 35 erdőtag és a Sály 7 erdőtag közös határvonala Sály-Latorpuszta belterületéig. A belterületen a közút a a Sály 0267 helyrajzi számú útig, majd a Vízfőig. Innen a Sály 1C erdőrészlet és a Sály 1B erdőrészlet közös határvonala, a Sály 1 erdőtag és a Sály 28 erdőtag közös határvonala, a Sály 1E erdőrészlet és a Sály 1F erdőrészlet közös határvonala a 39- es határdombig. A Sály 1 erdőtag határvonala a 39-es, 45-ös, 47-es határdombok érintésével a 49-es határdombig. Innen a Sály-Kács községhatár a a Kács 18 erdőtag északi határáig. Innen a Kács 18 és a Kács 11 erdőtagok közős határvonala 66-os határdombig. Innen a Kács 11 E,F erdőrészletek és a Kács 11L,H,G erdőrészletek közös határvonala, majd a Kács 0115 helyrajzi számú út Kács belterület széléig. Innen a Kács 073/2, 0114 helyrajzi számú utak a Kács 16 erdőtag déli széléig, a Kács 33 erdőtag és a Kács 16 erdőtag közös határvonala, a Kács 16 erdőtag és a zártkertek közös határvonala, a Kács 13 érdőtag és a zártkertek közös határvonala, majd a Kács 15 erdőtag és a Kács 13 erdőtag közös határvonala, a Kács 13 és a Kács 29 erdőtag közös határvonala a megyehatárig. Innen a Heves-Borsod megyehatár északi irányban a Nagyvisnyót-Dédestapolcsánnyal összekötő közútig. Innen a közút Dédestapolcsány és Mályinka érintésével Bánkút irányában az állami erdő határáig. Innen a Mályinka 10, 11, 12, 13 erdőtagok északi határvonala a Mályinka 15 erdőtag határáig, a Mályinka 6 és a Mályinka 15, 14 erdőtagok közös határvonala, a Mályinka 14 erdőtag és a zártkertek közös határvonala a Tardonát Taksa- lápával összekötő kövesútig. Innen a kövesút Taksa-lápáig, majd a Varbó 11A és a Varbó 11B erdőrészletek közös határvonala (völgy) a Sáros-völgyig. Innen a a Varbó 12 és 18 erdőtagok közős hatán/onala a fónagysági útig. Innen a Varbó 37 és Varbó 20 erdőtagok közös határvonala, a Varbó 20 erdőtag és a legelő közös határvonala, a Varbó 20 és 44 erdőtagok közös határvonala a Varbó 21 taghoz tartozó útig. Innen az út lefelé a Varbó 22 és 21 erdőtagok közös határvonaláig, majd a Varbó 21 és 22 erdőtagok közös határvonala, a varbó 21 és a Varbó 029/12 legelő közös határvonala a Varbó-Parasznya községhatárig. Innen a Varbó 21 erdőtag és a Varbó 017/9 legelő közös határvonala, a Varbó 21 és 42 erdőtagok közös határvonala, a Varbó 42 és 13 erdőtagok közös határvonala a Parasznya 054 helyrajzi számú útig. Innen a Parasznya 054 helyrajzi számú kivett út, majd Adrián telepen keresztül a közút a Lyukóbányát Parasznyával összekötő közútig.

Innen a közút Lyukóbányáig, a Lyukóbánya és Pereces között lévő villanypászta kereszteződéséig. Lyukóbányától a villanypászta Perecesig, majd a perecei bányától a közút a Miskolc 105 erdőtag keleti határáig, majd a Miskolc 105 erdőtag keleti határa, a Miskolc 105C,E erdőrészletek közös határvonala a 251 határdombig. Innen a Miskolc 105 erdőtag határvonala keleti irányban a Miskolc76110/h kivett útig. Innen a Miskolc 76110/h, 76171, 76230, 76840, 76839, 76854, 76886/20 kivett utak. Innen a Baráthegyalja út, a Hóvirág út, Hegyalja út a Majláthi villamos végállomásig. Innen a villamos pálya a 3-as főúttal való kereszteződésig.

Megjegyzés: A határleírással körbehatárolt terület vadászterületnek nem minősülő földrészleteket is tartalmaz.

A vadászterület becsült mérete: 28783 ha

Az ajánlással érintett vadászterület a következő tájegységen belüli, lejáró üzemtervű vadászterületekkel szomszédos:

 • 653910
 • 653010
 • 653430
 • 652110
 • 651110
 • 652210
 • 654020
 • 654910

Az 1996. évi LV. törvény (Vtv.) 11/A. § (4) alapján, a vadászati hatóság az ajánlást a hirdetőtábláján, és elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján legalább harminc napra hirdetmény formájában közzéteszi. A vadászati hatóság kezdeményezi minden érintett település önkormányzatának hirdetőtábláján, illetve elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján a hirdetmény formájában való közzétételt, amelyet az önkormányzat tájékoztató jelleggel legalább harminc napra közzétesz.

A Vtv 11 /A. § (5) bekezdése alapján az ajánlással érintett vadászterület földtulajdonosa az ajánlásra

a) a vadászterület határaival kapcsolatos módosító javaslatot, illetve

b) új vadászterület kialakítását célzó javaslatot [az a) és b) pont a továbbiakban együtt: módosító javaslat]

nyújthat be a vadászati hatósághoz a hatályos vadgazdálkodási üzemtervi ciklus utolsó vadászati évének május

15. napjáig.

 • A földtulajdonos a módosító javaslatot egyedül, vagy más földtulajdonossal együtt is benyújthatja.
 • A módosító javaslatot a 8. §-ban és a 19. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek figyelembevételével lehet benyújtani, azzal, hogy legalább háromszáz hektár, egybefüggő, vadászterületnek minősülő területre vonatkozhat, amely terület legfeljebb egyharmada más, nem a módosító javaslatot benyújtó földtulajdonos(ok) tulajdonában is lehet.
 • Az e § előírásainak megfelelő módosító javaslat befogadásáról a vadászati hatóság 10 napon belül végzéssel dönt. A vadászati hatóság módosító javaslat befogadásáról szóló döntésével szemben jogorvoslati kérelemmel a vadászterület határát megállapító döntéssel szemben benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
 • Ha a vadászati hatóság ajánlásában szereplő vadászterület határára nem érkezik érvényes módosító javaslat, a vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint hivatalból megállapítja a vadászterület határát.

 

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (Vhr.) 7. § (1) bekezdése alapján a Vtv. 11/A. § (5) bekezdésében meghatározott módosító javaslatot ahhoz a vadászati hatósághoz kell benyújtani, amelyik az ajánlást tette.

 • Ha a módosító javaslatot benyújtó tulajdonos nem személyesen tesz jognyilatkozatot, képviseletéről a Polgári Törvénykönyv képviseleti jogra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő és a Vhr. 15. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kiállított írásbeli meghatalmazás útján gondoskodhat.
 • A meghatalmazás a 9. § (3) bekezdésében meghatározott, a tulajdonjog igazolására elfogadható dokumentumok valamelyikével együtt érvényes.
 • Állami tulajdonú földterület esetén a vadászati joggal kapcsolatos eljárásokban meghatalmazásnak minősül a vagyonkezelési szerződésbe foglalt, vadászati joggal összefüggő képviseletre vonatkozó meghatalmazás, amely a meghatalmazott által bemutatott, a képviselettel érintett állami földterületek listájával együtt érvényes.
 • A módosító javaslattal érintett ingatlan esetében, ha az ingatlannak több tulajdonosa van, érvényes jognyilatkozatot csak egy személy tehet. A tulajdonostársak képviseletükről tulajdoni hányaduk arányában számított szótöbbséggel határoznak.
 • (6) Ha a földtulajdonos más földtulajdonossal együtt nyújt be módosító javaslatot a vadászati hatósághoz, a módosító javaslatban meg kell nevezni a módosító javaslat kapcsolattartóját (a továbbiakban: meghatalmazott kapcsolattartó).

A vadászati hatósághoz benyújtott módosító javaslatnak tartalmaznia kell:

a) a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a módosító javaslat melyik ajánlásban szereplő - kódszámokkal megjelölt - vadászterületeket érinti;

b) a módosító javaslattal érintett földterület határleírását;

ej a módosító javaslattal érintett földterület legalább 1:25000 méretarányú topográfiai térképi megjelenítését, feltüntetve az ajánlással érintett vadászterület határvonalát;

d) a módosító javaslattal érintett földterületnek az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott helyrajzi számait és annak területi kiterjedését hektárban, valamint a földtulajdonosok nevét és tulajdoni hányadát;

e) a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó nyilatkozatát arról, hogy a tulajdonában, illetve a képviselt személyek tulajdonában lévő földterület milyen százalékos arányban áll a módosító javaslattal érintett teljes földterülettel;

f) a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó nevét és elérhetőségét.

A módosító javaslat térképi megjelenítése és szöveges határleírása közötti eltérés esetén a szöveges határleírás tekintendő irányadónak.

Ha a vadászati hatóság ajánlásában szereplő vadászterület határára nem érkezik érvényes módosító javaslat, a vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint hivatalból megállapítja a vadászterület határát.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2016. év ...Q^í.... hó )QL nap
A hirdetmény levételének napja: 2016. év ..Qr?IT. hó ,.D3jap

Az ajánlással szemben fellebbezésnek helye nincs.

Tájékoztatom, az ajánlással érintett vadászterület földtulajdonosait, hogy az ajánlással kapcsolatos iratokba a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálynál

(3526 Miskolc, Blaskovics út 24.) ügyfélfogadási időben (Hétfőn 8:00-12:00 óráig és 13:00-16:00 óráig, Szerdán 8:00- 12:00 óráig, Pénteken 8:00-12:00 óráig) betekinthet.

Miskolc, 2016. március

 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megyei
KORMÁNYHIVATAL


 

 

Ügyiratszám: BOH/01/2883-1/2016. Ügyintéző: Berta Béla Telefon: 46/503-428

Tárgy: Ajánlás 652200 kódszámú vadászterület határára Hív. szám: -

Melléklet(ek): 2 db térkép

 

 

 

 

 

AJÁNLÁS

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal hivatalból ajánlást tesz közzé hirdetményi úton a 652200 kódszámú vadászterület határára, a 2017.03.01-tői- 2037.02.28-ig tartó üzemtervi ciklusra az alábbiak szerint:

A térképmellékleten jelölt vadászterület szöveges határleírása a következő:

A Parasznyát Lyukóbányával összekötő közút Adrián-telepi elágazásától kiindulva, a közút Adrián-telepen keresztül, majd a Parasznya 054 helyrajzi számú kivett út a Varbó 42 erdőtag és a Parasznya 13 erdőtag közös határvonaláig. Innen a Varbó 42 erdőtag és a Parasznya 13 erdőtag közös határvonala, a Varbó 21 és 42 erdőtagok közös határvonala, a Varbó 21 erdőtag és a Varbó 017/9 helyrajzi számú legelő közös határvonala, A Varbó 21 erdőtag és a Varbó 029/12 legelő közös határvonala. A Varbó 21 és 22 erdőtagok közös határvonala a 21 taghoz tartozó útig. Innen az út a Varbó 20 és 44 erdőtagok közös határvonaláig. Innen a Varbó 20 és 44 erdőtagok közös határvonala, Varbó 20 erdőtag és a legelő közős határvonala, a Varbó 20 és 37 erdőtagok közös határvonala a fónagy sági útig. Innen a Varbó 12 és 18 erdőtagok közös határvonala (Sáros-völgy), a Varbó 12E, A erdőrészletek és a Varbó 12D,B erdőrészletek közös határvonala a Taksa-lápáig. Innen a kövesút Tardona irányában a Mályinka 14 erdőtag és a zártkertek közös határáig. Innen a Mályinka 14 erdőtag és a zárkertek közös határvonala , a Mályinka 14, 15 erdőtagok és a Mályinka 6 erdőtag közös határvonala, majd a Mályinka 13, 12, 11, 10 erdőtagok északi határvonala a Bánkutat Mályinkával összekötő közútig. Innen a közút Mályinka és Tardona érintésével Kazincbarcika irányában a Lófar-tanyáig. A Lófar-tanya elágazástól a földút a Kazincbarcika 118 erdőtag széléig. Innen a Kazincbarcika 118 erdőtag nyugati határvonala a Kazincbarcika 118 és 119 erdőtagok közös határvonaláig, majd a Kazincbarcika 118 és 119 erdőtagok közös határvonala a Kazincbarcika- Kondó községhatárig. Innen a Kazincbarcika-Kondó községhatár a Balázs-völgy kezdetéig (2628 határkő), tovább a Balázs-völgy a zártkertek határáig. Innen a Kondó 0127, 1676, 0162, 0161 helyrajzi számú utak Kondó belterületéig. Kondó belterületétől a közút Radostyán és Parasznya érintésével az Adrián-telep elágazásig.

Megjegyzés: A határleírással körbehatárolt terület vadászterületnek nem minősülő földrészleteket is tartalmaz.

A vadászterület becsült mérete: 5304 ha

Az ajánlással érintett vadászterület a következő tájegységen belüli, lejáró üzemtervű vadászterületekkel szomszédos:

 • 652310
 • 651110
 • 652010
 • 654020

Az 1996. évi LV. törvény (Vtv.) 11/A. § (4) alapján, a vadászati hatóság az ajánlást a hirdetőtábláján, és elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján legalább harminc napra hirdetmény formájában közzéteszi. A vadászati hatóság kezdeményezi minden érintett település önkormányzatának hirdetőtábláján, illetve elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján a hirdetmény formájában való közzétételt, amelyet az önkormányzat tájékoztató jelleggel legalább harminc napra közzétesz.

A Vtv 11/A. § (5) bekezdése alapján az ajánlással érintett vadászterület földtulajdonosa az ajánlásra

a) a vadászterület határaival kapcsolatos módosító javaslatot, illetve

b) új vadászterület kialakítását célzó javaslatot [az a) és b) pont a továbbiakban együtt: módosító javaslat]

nyújthat be a vadászati hatósághoz a hatályos vadgazdálkodási üzemtervi ciklus utolsó vadászati évének május 15. napjáig.

 • A földtulajdonos a módosító javaslatot egyedül, vagy más földtulajdonossal együtt is benyújthatja.
 • A módosító javaslatot a 8. §-ban és a 19. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek figyelembevételével lehet benyújtani, azzal, hogy legalább háromszáz hektár, egybefüggő, vadászterületnek minősülő területre vonatkozhat, amely terület legfeljebb egyharmada más, nem a módosító javaslatot benyújtó földtulajdonos(ok) tulajdonában is lehet.
 • Az e § előírásainak megfelelő módosító javaslat befogadásáról a vadászati hatóság 10 napon belül végzéssel dönt. A vadászati hatóság módosító javaslat befogadásáról szóló döntésével szemben jogorvoslati kérelemmel a vadászterület határát megállapító döntéssel szemben benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
 • Ha a vadászati hatóság ajánlásában szereplő vadászterület határára nem érkezik érvényes módosító javaslat, a vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint hivatalból megállapítja a vadászterület határát.

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (Vhr.) 7. § (1) bekezdése alapján a Vtv. 11/A. § (5) bekezdésében meghatározott módosító javaslatot ahhoz a vadászati hatósághoz kell benyújtani, amelyik az ajánlást tette.

 • Ha a módosító javaslatot benyújtó tulajdonos nem személyesen tesz jognyilatkozatot, képviseletéről a Polgári Törvénykönyv képviseleti jogra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő és a Vhr. 15. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kiállított írásbeli meghatalmazás útján gondoskodhat.
 • A meghatalmazás a 9. § (3) bekezdésében meghatározott, a tulajdonjog igazolására elfogadható dokumentumok valamelyikével együtt érvényes.
 • Állami tulajdonú földterület esetén a vadászati joggal kapcsolatos eljárásokban meghatalmazásnak minősül a vagyonkezelési szerződésbe foglalt, vadászati joggal összefüggő képviseletre vonatkozó meghatalmazás, amely a meghatalmazott által bemutatott, a képviselettel érintett állami földterületek listájával együtt érvényes.
 • A módosító javaslattal érintett ingatlan esetében, ha az ingatlannak több tulajdonosa van, érvényes jognyilatkozatot csak egy személy tehet. A tulajdonostársak képviseletükről tulajdoni hányaduk arányában számított szótöbbséggel határoznak.
 • (6) Ha a földtulajdonos más földtulajdonossal együtt nyújt be módosító javaslatot a vadászati hatósághoz, a módosító javaslatban meg kell nevezni a módosító javaslat kapcsolattartóját (a továbbiakban: meghatalmazott kapcsolattartó).

A vadászati hatósághoz benyújtott módosító javaslatnak tartalmaznia kell:

a) a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a módosító javaslat melyik ajánlásban szereplő - kódszámokkal megjelölt - vadászterületeket érinti;

b) a módosító javaslattal érintett földterület határleírását;

c) a módosító javaslattal érintett földterület legalább 1:25000 méretarányú topográfiai térképi megjelenítését, feltüntetve az ajánlással érintett vadászterület határvonalát;

d) a módosító javaslattal érintett földterületnek az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott helyrajzi számait és annak területi kiterjedését hektárban, valamint a földtulajdonosok nevét és tulajdoni hányadát;

ej a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó nyilatkozatát arról, hogy a tulajdonában, illetve a képviselt személyek tulajdonában lévő földterület milyen százalékos arányban áll a módosító javaslattal érintett teljes földterülettel;

f) a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó nevét és elérhetőségét.

A módosító javaslat térképi megjelenítése és szöveges határleírása közötti eltérés esetén a szöveges határleírás tekintendő irányadónak.

Ha a vadászati hatóság ajánlásában szereplő vadászterület határára nem érkezik érvényes módosító javaslat, a vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint hivatalból megállapítja a vadászterület határát.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2016. év ....Qíd.. hó íQl. nap
A hirdetmény levételének napja: 2016. év ...QrFI. hó ö?map

Az ajánlással szemben fellebbezésnek helye nincs.

Tájékoztatom, az ajánlással érintett vadászterület földtulajdonosait, hogy az ajánlással kapcsolatos iratokba a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálynál

(3526 Miskolc, Blaskovics út 24.) ügyfélfogadási időben (Hétfőn 8:00-12:00 óráig és 13:00-16:00 óráig, Szerdán 8:00- 12:00 óráig, Pénteken 8:00-12:00 óráig) betekinthet.

Miskolc, 2016. március.30.

 

Footer