Arnyek


Vissza a főoldalra

M E G H Í V Ó


Október 23-i ünnepségre


Varbó Község Önkormányzat képviselő-testülete és a Varbói Református Egyház,

szeretettel meghívja községünk lakosságát

2015. október 25-én (vasárnap) 15.00 órától,

a református templomban tartandó

Ünnepi istentiszteletre.

 


Bursa Hungarica


Varbó Község Önkormányzata az idei évben is csatlakozott a Bursa Hungarica pályázathoz.


Két típusú ösztöndíjra adhatják be a hallgatók a kérelmüket:


„A” pályázat - Nyílt pályázat felsőoktatási hallgatók 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére:

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica6/


„B” pályázat - Nyílt pályázat a felsőoktatási tanulmányaikat kezdeni kívánó fiatalok számára:

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica7/


Bursa Hungarica „A”

Nyílt pályázat felsőoktatási hallgatók 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére.

A pályázók köre

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.


Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

-   a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses

állományú hallgatója

-   doktori (PhD) képzésben vesz részt

-   kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.


A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz elektronikus regisztráció szükséges, ami az alábbi linken érhető el:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx


A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2015. november 9.


A pályázat kötelező mellékletei:

A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2015/2016. tanév első félévéről.

Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2015. december 7-ig.


Értesítés a pályázati döntésről

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2015. december 17-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.


Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:

a 2015/2016. tanév második (tavaszi), illetve a 2016/2017. tanév első (őszi) féléve.

Az ösztöndíjat az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató a hallgatói juttatásokat kapja.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2016. március.


Bursa Hungarica „B”

Nyílt pályázat a felsőoktatási tanulmányaikat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázók köre

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016/2017. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

-              a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses

állományú hallgatója

-              doktori (PhD) képzésben vesz részt

-              kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.


A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz elektronikus regisztráció szükséges, ami az alábbi linken érhető el:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx


A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2015. november 9.


A pályázat kötelező mellékletei:

Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2015. december 7-ig.


Értesítés a pályázati döntésről

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2015. december 17-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.


Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:

a 2016/2017. tanév, a 2017/2018. tanév és a 2018/2019. tanév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2016/2017. tanév első féléve.

Az ösztöndíjat az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató a hallgatói juttatásokat kapja.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2016. október.

  


Iparűzési adóBEVALLÁS


a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén


FŐLAP


BETÉTLAPOK

Footer