Baptista Egyház

Elérhetőségek


Cím: Varbó Dózsa György út 4
Mobil: 06-20/770-5964
E-mailjanos.kakuk@gmail.com

Lelkipásztor: Szabó András
Gyülekezetvezető: Dobrik József


Gyülekezeti alkalmak:
Vasárnap
10 óra istentisztelet
15 óra istentisztelet

Pénteken
18 óra bibliaóra

A gyülekezetet 4 fős elöljáróság vezeti.

Ismertető a magyarországi baptistákról


Jézus mondta:

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

János evangéliuma 11:28

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”

Máté evangéliuma 11:28


Hitelődeink az anabaptisták

A reformáció harmadik ágaként teljesedett ki az anabaptista mozgalom.

A Kárpát-medencébe 1523 –ban érkeztek a felnőtt, hitvalló keresztséget hirdető anabaptisták. Gyakorlati keresztyénségük társadalmi hasznosságát bizonyítják a kézműves habán udvarházak, amelyek többek között a Nádasdy, Zrínyi és Batthyány birtokokon jöttek létre. Erdélyben Bethlen Gábor pártfogolta őket.


Az utódok

A baptista mozgalom az anabaptisták szellemi örökségeként indult útjára 1612 –ben Hollandiában. Magyarországra 1846 –ban érkezett. Az 1895. évi XXXIII. törvény a baptistákat az elismert vallásfelekezetek közé sorolta. Hazánkban több mint 300 baptista gyülekezet található.


Hitvallásunk

Hisszük, hogy a Biblia Isten kinyilatkoztatott igéje. Van egy élő, valóságos és örök Isten, aki végtelen bölcs, mindenható, mindenütt jelenvaló, személyes szellemi valóság. Atya-Fiú-Szentlélek hármas, egyenrangú személyében cselekszik a teremtésen, gondviselésen és megváltáson keresztül. Az embert Isten teremtette jónak és igaznak, és alkalmassá tette arra, hogy Teremtőjével közösségben éljen. A tőle kapott szabad akarattal rosszul élve az ember a sátán kísértésének engedett, és vétkezett Isten ellen. A bűn uralma alatt élő ember megváltása kegyelemből, Jézus Krisztusnak, Isten egyszülött Fiának közbenjáró áldozata által történt. Az ember saját maga dönthet, hogy elfogadja, vagy elutasítja a felkínált kegyelmet. Ha ezt elfogadva megtér, akkor a bűnös ember a kárhozat állapotából az üdvösség útjára lép. Isten a hittel hozzá térő embert Igéje és Szentlelke által újjászüli, újjáteremti és képessé teszi arra, hogy Jézus Krisztus iránti szeretettől áthatva Isten akarata szerint éljen. A biblikus gyülekezet nyilvánvaló ismertetőjegyei: a tiszta igehirdetés, a bemerítés és az úrvacsora Ige szerinti alkalmazása, imádkozás éneklés, önkéntes adakozás, a szeretetszolgálat és a gyülekezeti fegyelem.


Közösség

A baptista gyülekezetek jellemzője az aktív közösségi élet. Az istentisztelet középpontjában az igehirdetés áll. Hangsúlyos szerepe van az imádságnak és a közös éneklésnek.
Az egyházban nagy a hagyománya az ének és zenekultúrának. A kóruséneklés mellett a gyermekének és ifjúsági zene is része az istentiszteletnek. Az istentisztelet mellett számos lehetőséget szerveznek a helyi gyülekezetek a közösség építésére, a tanításra, a lelki gondozásra és az evangélium hirdetésére. (hitoktatás, korosztályos klubok, konferenciák, kirándulások, kulturális programok).