Családsegítő szolgálat

A Családsegítő Szolgálat tevékenységének célja, hogy mindenki számára elérhető módon, az önkéntesség és a kölcsönös

együttműködés elve alapján térítésmentesen nyújtsa szolgáltatásait a hozzá fordulóknak.

Elér­hető­sé­g

Cím: Varbó, Rákóczi út 41. sz. (az Orvosi rendelő épületében)

Csa­lád­gon­dozó: Gadóczi Józsefné

Tele­fon­szám: 06–20/959-7668

Email cím: 

Ügyfél­fo­ga­dási idő:

Kedd11:00-14.00
Csütörtök9:00-11:00

A fentiektől eltérő időpontban telefonon kereshetnek problémáikkal (munkaidőben).

Kik és milyen prob­lé­mák­kal for­dul­hat­nak a szolgálathoz?

Bár­mely egyén és csa­lád életé­ben elő­for­dul­hat, hogy olyan prob­lé­má­val, élet­hely­zet­tel találja szembe magát, amellyel egye­dül nem tud megbirkózni.


Keres­sen fel, ha

·    prob­lé­má­já­val magára maradt és nem tud sen­kitől segít­sé­get kérni

·    csa­ládi, gyer­mek­ne­ve­lési és pár­kap­cso­lati prob­lé­mái vannak

·    nem tudja milyen ellá­tá­sokra jogo­sult, és ezek­hez hogyan jut­hat hozzá

·    mun­ka­he­lyet keres

·    elakadt hiva­ta­los ügye­i­nek intézésében

·    fel­vi­lá­go­sí­tásra, tájé­koz­ta­tásra van szüksége


Ha ismer olyan gye­re­ke­ket, csa­lá­do­kat, ahol prob­lé­mák van­nak, ahol gyer­mek veszé­lyez­te­té­séről van tudo­mása, kér­jük, jelez­ze írásban a szolgálatnak!!!


Csa­lád­se­gí­tés feladatai

·    szo­ci­á­lis, élet­ve­ze­tési tanácsadás

·    szo­ci­á­lis szol­gál­ta­tá­sok­hoz jutás segítése

·    hiva­ta­los ügyek inté­zé­sé­nek segítése

·    csa­lád­ban fel­lépő prob­lé­mák meg­ol­dá­sá­nak elősegítése

·    egyéni vagy cso­por­tos prog­ra­mok szervezése (játszóházak, bábelőadás, kirándulás, napközis tábor, ismeretterjesztő előadás, stb.)

·    tanács­adás tar­tós mun­ka­nél­kü­liek, fia­tal mun­ka­nél­kü­liek részére

·    adós­ság­ter­hek­kel és lak­ha­tási prob­lé­mák­kal küzdők részére tanácsadás

·    általános iskolás gyermekek korrepetálása

·    adományok közvetítése.

A szol­gál­ta­tás igény­be­vé­tele önkén­tes és ingyenes!!!

Gadóczi Józsefné

családgondozó