Csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése Varbó községben

Kedvezményezett: Varbó Község Önkormányzata

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00103

A projekt címe: Csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése Varbó községben

Támogatás összege: 160.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt fizikai zárása: 2023.04.01.

A projekt bemutatása

Varbó település egyik legsúlyosabb, megoldásra váró környezeti problémája a szélsőséges időjárás miatt hirtelen lezúduló csapadékvizek elvezetésének megoldatlansága. Ez folyamatos kockázatot jelent a településen található minden ingó- és ingatlanvagyonra. Az utóbbi években villámárvízként lezúduló hatalmas csapadékmennyiséget a települést átszelő Nyögő-patak nem tudta teljes mértékben fogadni, így a lezúduló víz jelentős károkat okozott a lakóépületekben és telkekben, vízelvezető árokban,  úthálózatban valamint a kapubejárókban és a patakmederben. A beruházás célja a csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése és a csapadékvíz elvezető árokrendszer fejlesztése. A projekt szorosan kapcsolódik a település eddig megvalósult vízrendezési beruházásaihoz, azokkal szerves egységet alkotva biztosítja a település árvízi veszélyeztetettségének csökkentését, környezetbiztonságának megvalósulását. A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer gravitációs vízelvezetést biztosító, döntően nyílt felszínű, előre gyártott mederelemekkel burkolt árok, és 40*60*10-es betonlapokkal burkolt övárok rendszer. A csapadékvíz elvezetést 4 db részben nyílt csapadékvíz elvezető csatorna, valamint 4 övárok biztosítja. A meglévő útburkolatok, járdák elhelyezkedése és lejtésviszonyai, valamint az egyéb közművek elhelyezkedéseit figyelembe véve a csapadékvizek gyűjtésére és elvezetésére nyílt árok kialakítása tervezett. A tervezett csapadékvíz elvezető hálózat elhelyezkedése, nyomvonala, vízszintes és magassági vonalvezetése a részletes geodéziai felmérés alapján készített Átnézetes, illetve Részletes helyszínrajzon követhető. A projekt keretében tehát összesen 2676 fm csapadékcsatorna kialakítása valósul meg. A csapadékvíz elvezető rendszer magassági vonalvezetésének és szelvényparamétereinek a megválasztása az elvezetendő mértékadó csapadékvíz mennyiségek figyelembevételével, a gravitációs csapadékvíz elvezetésének igénye alapján, a mértékadó vízállásainak a figyelembevételével történt. A kialakításra kerülő csapadékvíz elvezető rendszer befogadója a Nyögő-patak. A tervezett fejlesztés megfelel a Felhívás 3.4.1.1 pontjában szereplő feltételeknek: A fejlesztés során megvalósításra kerül legalább egy önállóan támogatható tevékenység. A fejlesztés illeszkedik a területi adottságokhoz és figyelembe veszi a felhívás megjelenésekor érvényes vízgyűjtőgazdálkodási tervet. A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és nincs hatása az energiafelhasználásra, a környezet ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra. A belterületi csapadékvíz elvezető hálózat tervezésekor kiemelt figyelmet fordítottunk a meder megfelelő méretezésére. A projekt indokoltságának alátámasztására a Projekt Előkészítő Tanulmányban és külön dokumentumokkal bemutatjuk az elmúlt 10 évben a településen bekövetkezett csapadék, ill. árvízzel összefüggő súlyosabb káreseményeket. Az 1. mérföldkő teljesítésig szükség esetén tervezői indoklást nyújtunk be az alábbiakról: keresztező műtárgyak átépítése, kiváltása, rekonstrukciója. A tervezés során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy csak a helyben, illetve a területen vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek kerüljenek elvezetésre. A megvédett területen található épített környezet értéke 3,85 milliárd Ft, így jelentősen meghaladja a beruházás összegét. A TVT szakvéleményét az 1. mérföldkő teljesítéséig rendelkezésre bocsátjuk. A település Településfejlesztési Koncepcióval rendelkezik. Ebben megjelennek a vizek helyben tartására, a csapadékvíz késleltetett levezetésére vonatkozó törekvések. A projektgazda vállalja, hogy fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. A helyi esélyegyenlőségi program a pályázat mellékleteként csatolásra került. A vízelvezetési fejlesztés kapcsán az 1. mérföldkő teljesítése során igazolásra kerül, hogy a befogadás feltétele biztosított (vízjogi létesítési engedély). A pályázó vállalja, hogy a projekt megvalósítása során a kötelező tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tesz. A pályázó vállalja, hogy a projekt tárgya vonatkozásában szemléletformálásra vonatkozó akciókat szervez az érintett lakosság számára. A projektgazda vállalja, hogy a projekt pénzügyi befejezésétől számított minimum 5 évig saját költségvetése terhére biztosítja az üzemeltetést és fenntartást, ami magában foglalja ennek jogi, finanszírozási és szervezeti feltételeinek biztosítását. A projektgazda vállalja, hogy a kivitelező kiválasztásánál szempont lesz, hogy a projekt kivitelezésébe min. 6 fő hátrányos helyzetű helyi lakost bevon.

You may also like...